Etapy diagnozy

Przed przystąpieniem do badania diagnosta wysyła do rodzica lub opiekuna ankietę początkową oraz kwestionariusze przesiewowe, których wypełnienie może zająć od kilku godzin do kilkunastu dni (w zależności od historii medycznej dziecka i nasilenia objawów niepożądanych).

Diagnoza składa się z minimum 3 spotkań:

Wizyta pierwsza: wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym (bez obecności dziecka): zebranie istotnych informacji z ankiet początkowych oraz dotychczasowej dokumentacji medycznej badanego.

Wizyta druga: badanie neuropsychologiczne dziecka.

Wizyta trzecia: podsumowanie diagnozy i wyznaczenie ścieżki wsparcia – spotkanie z rodzicem lub opiekunem.

Ważnym elementem w procesie diagnozy w kierunku FASD, jest przeanalizowanie przez diagnostę dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka, zatem zaleca się, aby rodzic/opiekun dostarczył na pierwszą wizytę dokumentację dotyczącą rozwoju i historii dziecka (jaką posiada), tj:

  • opinię psychologiczno – pedagogiczną z PPP lub placówki prywatnej z uwzględnieniem oceny intelektualnej;
  • ocenę procesów inetgracji sensorycznej (SI);
  • ocenę fizjoterapeutyczną;
  • notatkę z konsultacji neurologicznej;
  • notatkę z konsultacji psychiatrycznej;
  • książeczkę zdrowia dziecka;
  • inne opinie specjalistyczne (np. genetyczna, wyniki EEG, wyniki rezonansu, wyniki badań krwi);
  • notatki z placówek, które sprawowały opiekę nad dzieckiem;
  • notatki kuratora;
  • zdjęcia twarzy dziecka z okresu wczesnodziecięcego.

W przypadku braku dokumentacji, należy skontaktować się z diagnostą, w celu uzyskania skierowania na badania dodatkowe.