Terapia i leczenie

Interwencja terapeutyczna u dzieci z FASD jest ściśle związana z oceną zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Diagnoza w kierunku zaburzeń ze spektrum FASD oprócz określenia rodzaju i nasilenia zaburzenia, zawiera opis funkcjonowania dziecka oraz szczegółowy profil rozwoju psychoruchowego. Diagnosta określa mocne i słabe strony, wyznacza obszary, w których dziecko rozwija się prawidłowo oraz obszary deficytowe. W raporcie końcowym przedstawiony zostaje indywidualny plan wsparcia terapeutycznego (zalecane rodzaje terapii, dalsze badania medyczne oraz inne metody wspomagające), które uwzględniają potrzeby całej rodziny.

Terapia dzieci z FASD musi zostać dobrana indywidualnie ze względu na różny rodzaj zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego u każdego dziecka oraz różny stopień nasilenia objawów wtórnych.

Szczególnym typem zaburzeń są  deficyty:

Rozwoju języka:

 • prawopółkulowe (trudności z używaniem języka w skomplikowanym kontekście społecznym, kłopoty z rozumieniem metafor i pozajęzykowe trudności w porozumiewaniu się – trudności ze zrozumieniem kontekstu, tonu, melodii czy ukrytych znaczeń pozawerbalnych o charakterze zaburzeń rozpoznawania prozodii mowy);
 • lewopółkulowe o typie dysleksji ( szczególnie analiza i synteza fonologiczna oraz trudności z szybkim przetwarzaniem informacji leksykalnych).

Funkcji wykonawczych:

 • problemy z koncentracją uwagi;
 • problemy z pamięcią krótkotrwałą;
 • trudności z myśleniem abstrakcyjnym i wyobraźnią;
 • trudności z myśleniem przyczynowo – skutkowym;
 • kłopoty z organizowaniem świata, także codziennych czynności (osoby te wymagają ciągłego przypominania i ukierunkowania);
 • nadmiernym uogólnianiem (brak plastyczności w procesach myślenia);
 • zaburzeniami zapamiętywania.

Objawy wtórne:

 • zaburzenia zachowania;
 • wybuchowość i trudność z kontrolą agresji;
 • opór i buntowniczość;
 • trudność ze współdziałaniem.

Diagnosta układa plan wsparcia z uwzględnieniem terapii:

– psychologicznej;

– logopedycznej;

– pedagogicznej;

– fizjoterapeutycznej;

– psychiatrycznej;

– zajęciowej;

– socjoterapii;

– terapii SI;

– terapii przetwarzania słuchowego; – innych  terapii wspomagających