Diagnostyka FAS

W naszej Poradni podchodzimy do diagnostyki bardzo poważnie, gdyż ten pierwszy etap gwarantuje nie tylko właściwe rozpoznanie i postawienie trafnej diagnozy, ale jest podstawą budowy całościowego, indywidualnego planu terapeutycznego. Dlatego badając pacjenta nie diagnozujemy go jedynie pod kątem FAS, ale zwracamy na całość rozwoju i funkcjonowania dziecka. W związku z tym pacjent po skończonym procesie diagnostycznym, niezależnie od ostatecznego rozpoznania dostaje pełne informacje zwrotne o ewentualnych obszarach problemowych i dalszych wskazaniach do leczenia/terapii.

Diagnoza to bardzo zindywidualizowany proces, jednak minimalny czas to 3 spotkania.

Przed przystąpieniem do badania diagnosta wysyła do rodzica lub opiekuna ankietę początkową oraz kwestionariusze przesiewowe, których wypełnienie może zająć od kilku godzin do kilkunastu dni (w zależności od historii medycznej dziecka i nasilenia objawów niepożądanych).

Wizyta pierwsza: wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym (bez obecności dziecka): zebranie istotnych informacji z ankiet początkowych oraz dotychczasowej dokumentacji medycznej badanego.

Wizyta druga: badanie neuropsychologiczne dziecka w oparciu o uzyskane wcześniej dane.

Wizyta trzecia: podsumowanie diagnozy i wyznaczenie ścieżki wsparcia – spotkanie z rodzicem lub opiekunem.

Ważnym elementem w procesie diagnozy w kierunku FASD, jest przeanalizowanie przez diagnostę dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka, zatem zaleca się, aby rodzic/opiekun dostarczył na pierwszą wizytę dokumentację dotyczącą rozwoju i historii dziecka (jaką posiada), tj:

 • opinię psychologiczno – pedagogiczną z PPP lub placówki prywatnej z uwzględnieniem oceny intelektualnej;
 • ocenę procesów inetgracji sensorycznej (SI);
 • ocenę fizjoterapeutyczną;
 • notatkę z konsultacji neurologicznej;
 • notatkę z konsultacji psychiatrycznej;
 • książeczkę zdrowia dziecka;
 • inne opinie specjalistyczne (np. genetyczna, wyniki EEG, wyniki rezonansu, wyniki badań krwi);
 • notatki z placówek, które sprawowały opiekę nad dzieckiem;
 • notatki kuratora;
 • zdjęcia twarzy dziecka z okresu wczesnodziecięcego.

W przypadku braku dokumentacji, należy skontaktować się wcześniej z diagnostą, w celu uzyskania skierowania na badania dodatkowe.

Zespół specjalistów prowadzi diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J.Astley, University of Washington).

A także innych metod uzupełniających:

 1. Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie diagnostyczne umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci. Test składa się ze skal badających różne obszary funkcjonowania dziecka: zdolności poznawcze (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

Zastosowanie tego narzędzia diagnostycznego umożliwia:

– określenie stopnia niepełnosprawności

– ocenę mocnych i słabych stron w zakresie zdolności i kompetencji

– znalezienie przyczyn trudności szkolnych oraz przygotowanie oddziaływań terapeutycznych

– ocenę gotowości szkolnej

– diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych

– identyfikowanie dzieci podejrzanych o zaburzenia rozwojowe (autyzm, ADHD)

– identyfikowanie zaburzeń dyslektycznych, sensorycznych, motorycznych

– ocenę poziomu funkcji poznawczych

– ocenę poziomu rozwoju emocjonalno – społecznego

 1. DSR – dziecięca skala rozwojowa dla dzieci młodszych. Ocena sfer: manipulacja, percepcja, bazgranie i rysowanie, klocki, porównywanie, pamięć, mowa, słownik, zachowania społeczne i motoryka. Od 4. miesiąca życia można przeprowadzić analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor, Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość. Analiza wyników pozwala różnicować dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.

Zastosowanie tego narzędzia diagnostycznego umożliwia:

– wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju małych dzieci

– określenie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka

– ocenę ważnych dla rozwoju cech temperamentu;

– określenie kierunku oddziaływań stymulacyjnych lub korekcyjnych.

 1. Przesiewowy kwestionariusz w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego:

Ocena poziomu uwagi i pamięci słuchowej, pamięci fonologicznej.  Określenie ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego.

 1. Przesiewowy kwestionariusz w kierunku zaburzeń przetwarzania sensorycznego:

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń płynących ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, smak, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja). Mózg dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie  tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu.

Dziecko z zaburzeniami sensorycznymi może łatwo wpadać w złość i z trudem się wyciszać, przejawiać trudności z zachowaniem w grupie rówieśniczej, nie tolerować porażki, przejawiać zaburzenia jedzenia lub z trudem zasypiać.

Diagnosta na bazie wyników obserwacji przesiewowej określa ryzyko wystąpienia zaburzeń SI oraz przygotowuje wskazówki i  ćwiczenia do pracy w domu.

 1. Test fluencji słownej

TFS jest powszechnie stosowanym narzędziem w praktyce neuropsychologicznej. Wykonanie zadania jest związane przede wszystkim z procesami mowy, pamięcią oraz funkcjami wykonawczymi. Dysfunkcje neurologiczne u dzieci i młodzieży wywołują zaburzenia fluencji słownej zróżnicowane pod względem charakteru i nasilenia.

Oraz inne metody diagnostyczne, które zostaną uznane za istotne w procesie postawienia rzetelnego rozpoznania.

Cennik

W celu postawienia trafnej i pełnej diagnozy minimalna liczba spotkań diagnostycznych to trzy wizyty.

Cena 1 wizyty to 180 PLN

W razie konieczności liczba koniecznych spotkań może się zwiększyć.

Pełna opinia psychologiczna wraz z zaleceniami terapeutycznymi to koszt 200 PLN.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.