Metoda badawcza

Zespół prowadzi diagnozę w kierunku FASD z wykorzystaniem Waszyngtońskiego 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FADS (The 4-Digit Diagnostic Code for FASD, Third Edition 2004, Susan J. Astley, University of Washington) w wersji polskiej – polska walidacja – Śląski Uniwersytet Medyczny 2012.

4-cyfrowa  skala diagnostyczna obejmuje ocenę:

  • wzrostu;
  • fenotypu twarzy (pomiar szpary powiekowej, ocena rynienki nosowej oraz wargi);
  • dysfunkcji OUN: diagnoza neuropsychologiczna, różnicowanie uszkodzeń pre- i postnatalnych;
  • ekspozycję płodową na alkohol oraz innych rodzajów ekspozycji w okresie pre- i postnatalnym.


Każdy z wyżej wymienionych obszarów jest oceniany przez diagnostę na skali od 1 (całkowity brak) do 4 (pełne natężenie), co pozwala uzyskać 4-cyfrowy kod diagnostyczny, np. 1111 (brak jakichkolwiek objawów FAS), 4444 (pełnoobjawowy FAS). Dodatkowo układ cyfr diagnostycznych pozwala wyodrębnić 256 możliwych kombinacji, pogrupowanych na 22 kategorie należące do spektrum poalkoholowych zaburzeń płodu (FASD). Dzięki tym kategoriom można precyzyjnie określić natężenie objawów i trudności oraz wyznaczyć adekwatną ścieżkę terapeutyczną.